Water en waterberging

De VVD zet zich in voor voldoende gezond en schoon grond- en oppervlaktewater. Dit is van groot belang voor de landbouw, de natuur en de drinkwatervoorziening. We houden ons aan de afspraken binnen de Kaderrichtlijn Water: Haalbaar & Betaalbaar.

 

Wij willen een multifunctionele aanpak bij beheer en onderhoud van het landschap. Waar mogelijk kunnen verschillende doelen gecombineerd worden in één maatregel. Bijvoorbeeld ten aanzien van waterbeheer en inrichting van de natuur. Daarnaast vinden we het van belang dat bij het waterbeheer goed rekening wordt gehouden met de belangen van landbouw, veiligheid en natuur.

 

Gebieden die zijn ingericht als grootschalig landbouwgebied mogen niet weer omgebouwd worden tot gebieden met een andere functiebestemming zoals verbindingszone of waterberging. We zijn kritisch ten aanzien van de proefprojecten voor waterberging in de beekdalen. Wij kiezen nadrukkelijk ook voor andere oplossingen voor waterberging.