Water en waterberging

Schoon water en droge voeten

De VVD zet zich in voor voldoende gezond en schoon grond- en oppervlaktewater. Dit is van groot belang voor de landbouw, de natuur en de drinkwatervoorziening. We houden ons aan de afspraken binnen het Deltaprogramma 2015 en de Kaderrichtlijn Water: haalbaar en betaalbaar.

 

Gebieden die zijn ingericht als grootschalig landbouwgebied mogen niet weer omgebouwd worden tot gebieden met een andere functiebestemming zoals verbindingszone of waterberging. We zijn kritisch ten aanzien van de proefprojecten voor waterberging in de beekdalen. Wij kiezen nadrukkelijk ook voor andere oplossingen voor waterberging.