Aanpak stikstofuitstoot: niet bedrijven beëindigen maar innoveren

De VVD Statenfractie maakt zich zorgen over de oplossing die minister Schouten voorstelt voor de aanpak van de stikstofuitstoot. Het opkopen en beëindigen van boerenbedrijven rond de Natura2000 gebieden is hiervan een belangrijke pijler. 

Statenlid Johan Moes: ”We vrezen dat hiermee de toekomst voor de agrarische sector in onze provincie in gevaar komt. Wij pleiten juist voor inzetten op innovatie en extensivering bij de boerenbedrijven rond de natuurgebieden. Dat heeft onze voorkeur boven het beëindigen van deze agrarische bedrijven. We willen deze belangrijke sector in Drenthe overeind houden: niet alleen de boerenbedrijven zelf, maar ook de aanpalende bedrijvigheid die het oplevert.”

 De CDA en VVD fractie hebben voor de Provinciale Staten vergadering van 20 mei j.l. een motie over stikstof opgesteld. Deze motie werd samen met PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, Forum voor Democratie en Sterk Lokaal ingediend, een ruime meerderheid in de Staten.

Deze partijen zijn allemaal van mening dat zowel de agrarische sector als de natuur van grote waarde zijn voor de leefbaarheid van het platteland. Zij geven allen de voorkeur aan innovatie en extensivering boven massaal opkopen. 

In de motie wordt gedeputeerde Jumelet (CDA) verzocht bij de minister  van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid daarnaast ook aan te dringen op het wegnemen van de zorgen en onrust bij boeren die wachten op uitsluitsel over het legaliseren van activiteiten die onder PAS legaal waren, zoals de meldingen en bemesten. Johan vindt: “De onzekerheid duurt te lang, de boeren moeten weten waar ze aan toe zijn.” 

Tenslotte omvatte de motie de oproep de provincie een regierol toe te kennen in deze kwestie. “We willen onwenselijke situaties voorkomen, zoals leegstand en het speculatief opkopen van stikstofruimte. Hiervoor moet de minister de regels aanpassen” aldus Johan.


Gedeputeerde Jumelet had de Provinciale Staten eerder gevraagd met een zienswijze te komen over de voornemens van de minister. Deze motie gaf die zienswijze weer, en de gedeputeerde zal dit eind mei inbrengen in het overleg van de provincies met de minister.