Regionale Energie Strategie (RES)

De RES is een voortvloeisel van de Klimaatafspraken die landen samen in Parijs hebben gemaakt. Voor Nederland leidden deze Klimaatafspraken tot het zogenaamde Klimaatakkoord. Eén van de doelstellingen van het Klimaatakkoord is dat Nederland in 2030 een CO2-reductie van 49% ten opzichte van 1990 wil hebben gerealiseerd.


Vanuit het Klimaatakkoord worden verschillende programma’s uitgevoerd, die allemaal gericht zijn op besparen van energie en het vinden van duurzame energiebronnen. De uitvoering van deze programma’s wordt ook wel de Energietransitie genoemd. Eén van deze programma’s is de RES.


In de RES wordt Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. De provincie Drenthe is één van deze regio’s. Samen willen deze energieregio’s in 2030 voor in totaal 35 Terawattuur (Twh) duurzame energie opwekken in de vorm van wind of zon op land. Ook zon op daken telt mee in de RES. De hoeveelheid van 35 Twh staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 10 miljoen huishoudens, dus meer dan genoeg voor alle huishoudens van Nederland.


Inmiddels heeft meer dan de helft van alle energieregio’s een plan opgesteld hoe hun aandeel in de RES gerealiseerd moet worden. Ook Drenthe heeft inmiddels zo’n plan. Bij de totstandkoming van dit plan werken veel partijen in Drenthe samen in de zogenaamde Drentse Energie Tafel (DET).

De DET bestaat uit:Alle Drentse gemeenten hebben in een soort van aanbod gekeken naar wat hun mogelijkheden zijn om bij te dragen aan de doelstelling van de RES. In dit aanbod mogen bestaande of al geplande initiatieven op het gebied van wind- en zonne-energie worden meegenomen.  Deze bestaande initiatieven zijn in het navolgende schema per gemeente opgenomen in de kolom “Pijplijn”.  In de kolom “Aanvullende ambitie” is per gemeente opgenomen welke nieuwe initiatieven in de komende jaren zullen worden uitgevoerd. De kolommen zijn verdeeld in wind op land, zon op land en zon op dak.

In de kolom “Techniekneutraal” staan cijfers waarbij nog een keuze moet worden gemaakt op welke manier (wind, zon of anders) deze energie zal worden opgewekt.


In totaal telt de Drentse RES op naar een aanbod van 3,450 Twh. Dat getal treft u aan rechtsonder in het schema.
Het plan is nog een concept. Op 1 oktober 2020 moet het plan zijn ingediend bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Bij het Planbureau worden alle ingediende plannen doorgerekend op haalbaarheid en daarna worden de plannen ter beoordeling aangeboden aan gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van Waterschappen.


Wat vindt de VVD Drenthe van de Drentse Concept RES?


Bij alle klimaatplannen die in het verleden zijn gepresenteerd heeft de VVD de nadruk gelegd op haalbaarheid en betaalbaarheid. De plannen moeten realistisch zijn en de plannen moeten woonlastenneutraal zijn. Zo kijken wij ook naar de concept RES.


Verder vinden wij dat 3,45 Twh nogal veel is voor één energieregio. Er zijn 30 energieregio’s. Het totaal van het Drentse plan maal 30, dat zou leiden tot 103,5 Twh. Drie keer zoveel als de doelstelling van 35 Twh. De VVD Drenthe vraagt zich af of dat nodig is en maakt zich zorgen over de consequenties voor het landschap wanneer er veel meer windmolens en zonneakkers dan nodig zijn zullen worden geïnstalleerd. De mogelijkheid om in Drenthe meer elektriciteit op te wekken dan voor de Drentse stroombehoefte nodig is, en die extra energie aan andere regio’s aan te bieden, wijzen wij af. 


Ook vinden wij dat er veel meer aandacht moet zijn voor draagvlak onder de bevolking. En om draagvlak te kunnen realiseren, moet je willen luisteren naar de ideeën vanuit de bevolking en niet van bovenaf allerlei getallen en initiatieven gaan opleggen. Draagvlak ontstaat van onderaf en niet van bovenaf.


Kortom: De VVD Drenthe staat constructief – kritisch ten opzichte van de Drentse concept RES. Het is goed dat we niet afwachten, maar plannen maken over de toekomstige energievoorziening.