Windenergie

Windenergie maakt onderdeel uit van de energietransitie. Deze is noodzakelijk om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstof.

Het Rijk heeft bepaald dat de provincies ruimte aan windmolens moeten bieden met een gezamenlijke capaciteit van 6000 MW. Voor Drenthe gaat het om 285,5 MW; dat zijn bijna 100 windmolens. In 2010 hebben de Provinciale Staten van Drenthe bepaald in welke vier ‘zoekgebieden’ deze molens geplaatst kunnen worden. Dit betreft delen van de Veenkoloniën.

De VVD weet dat een deel van de inwoners van de zoekgebieden grote bezwaren heeft tegen de komst van windmolens. De provincie is echter gehouden aan de opdracht van het Rijk. De Tweede Kamer heeft het Kabinet hiertoe opdracht gegeven, en de minister voert deze opdracht uit. De VVD wil net als de grote meerderheid van de Provinciale Staten de opdracht nu binnen het zoekgebied gaan uitvoeren.

Wel is het daarbij van belang om -binnen de opdracht en binnen de zoekgebieden- een zo gunstig mogelijke plaatsing te verkrijgen, dus met zo min mogelijk overlast. Daarnaast dient uitgewerkt te worden op welke manier omwonenden kunnen profiteren van de windmolens. Bijvoorbeeld door een deel van de opbrengsten te ontvangen (via aandelen) of doordat de eigenaren van de windparken investeren in dorpsvoorzieningen.