Zorg

Goede zorgvoorzieningen die aansluiten bij de behoefte van inwoners zijn belangrijk voor onze provincie. De afgelopen jaren is de inrichting van de zorgvoorzieningen aan het veranderen. Hoog-complexe zorg wordt meer geconcentreerd aangeboden in de grootste ziekenhuizen. En veel voorkomende zorg wordt dichterbij huis georganiseerd in de poliklinieken van streekziekenhuizen en bij lokale huisartsen- en gezondheidscentra. Deze beweging komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Mits de beschikbaarheid en de bereikbaarheid gegarandeerd kan worden.

 

In Drenthe is de verandering gestart maar nog zeker niet uitgekristalliseerd. Wij vinden het van groot belang dat beschikbaarheid en bereikbaarheid alle aandacht krijgen in onze provincie met een lage bevolkingsdichtheid. Wij roepen dan ook de verantwoordelijke zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het Rijk op om meer oog te hebben voor de situatie in plattelandsgebieden. Ook vragen we hun aandacht voor het opleiden van meer zorgpersoneel en de toepassing van e-health.

 

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Voor hen is een goede wijkverpleging van belang. En als thuis wonen niet meer gaat, dan dienen ouderen te kunnen wonen in een woon-zorgvoorziening. In Drenthe zien we steeds meer initiatieven voor kleinschalige woon-zorg centra. Wij juichen dit toe, omdat deze voor veel ouderen een prettige woonomgeving bieden. Combinaties met andere voorzieningen in het dorp (bibliotheek, dorpshuizen, ontmoetingsplekken) bieden kansen. Voor mensen met ernstige, vaak blijvende aandoeningen moeten verpleeghuizen beschikbaar zijn en blijven, in de steden en grotere kernen.

 

Wij stimuleren zorginnovatie, bijvoorbeeld op het terrein van domotica en robotisering.